Lånereglar og lånekort

Det er gratis å låne på biblioteket!

Lånekort
Me krev legitimasjon når lånekort vert skrive ut. Du må ha med lånekortet ved lån.

Du kan laga deg lånekort på nett ved å klikka deg inn her:  https://stord.bib.no/cgi-bin/m2?mode=login 
Ver merksam på at ved å laga lånekort på nett, blir du berre lokal lånar ved Stord folkebibliotek.

Nasjonalt lånekort  kan brukast i alle bibliotek i Noreg. Møt opp i betent opetid på bibioteket for å få nasjonalt lånekort.

Du kan endra kontaktopplysningane dine på MI SIDE
Lånekortet finst digitalt i appen BIBLIOFIL.

Last ned BIBLIOFIL i Google Play          Last ned BIBLIOFIL i App Store

6 år
Du kan få eige lånekort.

15 år
Du kan få nasjonalt lånekort.

Film
Utlån av film følgjer gjeldande aldersgrense sett av Medietilsynet.

Lånetid og innlevering
Bøker og lydbøker: 4 veker
Tidsskrift: 2 veker
Språkkurs: 6 veker
Film: 2 veke
Dataspel: 2 veker

Lånet kan fornyast to gonger når det ikkje er reservert av andre. Du kan levera i alle bilbliotek i Noreg.

Reservering
Du kan reservera utlånte media og få melding når desse kan hentast. Du kan hente når det er ubetent.

Varsel
Du kan spørja biblioteket om å senda deg ein SMS tre dagar før bøkene dine forfallar. SMS'en er gratis.

Purring
Biblioteket sendar ut purring på media som ikkje er levert i rett tid.

     Vaksne
      
1. gongs purring kr. 35,-
      2. gongs purring kr. 70,-

     Barn
      
1. gongs purring kr. 0,-
      2. gongs purring kr. 20,-

Ved ikkje levert media etter 2. gongs purring, vil det genererast erstatningskrav.

Meirope
Gjeld tilgang til hovudbiblioteket utanom betent opningstid for brukarar over 18 år.
For å få tilgang til meirope bibliotek, må du skriva under på ei kontrakt. 
Ta kontakt med personalet om du er interessert.